கர்த்தருடைய வல்லமையான நாமத்தினாலே
உங்களை வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம்!

image003.png
 

 At Vancouver Tamil Church (BSM) , we have been connecting people to the heart of God since 2016.
Our goal is to inspire you through the holiness of our dwelling and prayer services.
We welcome you to become  a part of our growing congregation in Surrey.

Join Our Community

  • Whatsapp
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
DSC00231.JPG

SUNDAY WORSHIP - APRIL 17, 2022

DSC00226.JPG

 Rev.Luke Surya

Click          Watch and be blessed.

youtubePlay.png

உதாரகுணமுள்ள ஆத்துமா செழிக்கும்; எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ
அவனுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும் - நீதி 11:25

 With our beloved Pastor Rev. Luke Surya's prayerful direction along with dedicated, enthusiastic volunteers at church,
we are able to do many kind of ministries to bring more glory to God's kingdom. 


Our children's ministry especially has been very useful for the church kids during the last few months amidst COVID situation.

We are glad to let you know that by the grace of God we are now worshipping in two locations (Surrey and Vancouver).

 

Sunday Service  INDOOR

Sunday

8:30 AM - 9:45 AM

Wave

Vancouver Tamil Church (BSM) has a long, proud history of serving the community of Surrey. Through the dedication of our leadership, pastors and volunteers, we are committed to the teachings of Jesus Christ, and are here to spread His message. We are open to worshippers of all ages and backgrounds, and strive to lead all who worship with us towards a deeper love for God.

Contact       
 

    "ஏனெனில், இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே

எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ, அங்கே அவர்கள் நடுவிலே

இருக்கிறேன் என்றார்."

மத்தேயு 18:20

For where two or three gather in my name,
there am I with them.

Mathew 18:20

Purpose and Culture

Our Community

Address - Vancouver

7155 Sherbrooke St

Vancouver, BC

V5X B46

Canada

Address - Surrey

14488 72 Ave

Surrey, BC

V3S 2E7

Canada

Pastor Luke Surya             

Phone: 778-707-0826                     

Phone: 604-813-3763                     

DSC00170.JPG